Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_H.B.A. _«ΠΑ.ΣΥ.Σ.Α.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (εκλογές 2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
με δ.τ. «ΠΑ.ΣΥ.Σ.Α.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό μας, το Διοικητικό Συμβούλιο με
την από 13-5-2022 απόφασή του καλεί τα μέλη του Σωματείου με την
επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΠΑ.ΣΥ.Σ.Α.»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  την 19-6-2022, ημέρα Κυριακή και
ώρα 10:00 στον τόπο Θέατρο Πειραιώς 131, Πειραιώς 131 Αθήνα, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα  παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1.      Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως  της διοίκησης, από την
ημέρα ιδρύσεως την 1-1-2021 μέχρι και την 31-12-2022  και Οικονομικός
απολογισμός Διοίκησης
του Σωματείου
2.      Αρχαιρεσίες για εκλογή νέας Διοίκησης του Σωματείου
3.      Τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του
Καταστατικού μας, τότε θα λάβει χώρα Επαναληπτική Συνέλευση των μελών,
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού μας, στον ίδιο τόπο και με τα
ίδια θέματα μια εβδομάδα μετά, ήτοι την 26-6-2022, ημέρα Κυριακή και ώρα
10:00 Στον τόπο ‘’Θέατρο Πειραιώς 131’’, Πειραιώς 131 Αθήνα.
Σημειώνεται ότι στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν τα τακτικά μέλη που
ευρίσκονται ταμειακώς εν τάξει, ως και στις αρχαιρεσίες, καλούνται δε
άπαντες/σες οι ενδιαφερόμενοι/ες να θέσουν υποψηφιότητα, να το πράξουν
εγγράφως το ταχύτερο δυνατόν με αποστολή σχετικού μηνύματος email (μέχρι
13/6/22) και με sms στο 6987690069, προκειμένου να συνταχθεί και να
εκτυπωθεί για την ημέρα των αρχαιρεσιών το ενιαίο ψηφοδέλτιο που
προβλέπεται για τις αρχαιρεσίες μας.
Η παρούσα γνωστοποιείται στα μέλη στις ηλεκτρονικές τους Διευθύνσεις,
κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό μας και θα τοιχοκολληθεί και στα
γραφεία του Σωματείου μας
Αθήνα, 13-5-2022

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο Γραμματέας
Τα μέλη